پیام خداحافظی با سال 1397     

زندگی مثل یه دیکته است . گاهی درست مینویسیم گاهی غلط ، اما هی پاک میکنیم و دوباره مینویسیم ... و یه روز صدا میزنند ورقــه هــا  بــالا ... نمیدونم اون موقع دیکته ما چند تا غلط داره . اما امیدوارم همه ما نمره قبولی را بیاریم .

پیام به مناسبت شروع سال 1398   

اگر فرض کنیم زندگی نوعی ریاضیات است  . آنگاه میتوانیم : خوبیها را جمع کنیم ، بدیها را کم کنیم ، شادیها را ضرب کنیم ، دردها را تقسیم کنیم ، نفرتها را زیر رادیکال ببریم و  عشق و دوستی را بتوان برسانیم . اونوقت باقیمانده هر چه باشد ، با شکوه و ماندنیست .

تیم سامانهHESAB  تحت Windows روزگاران خوبی را برای همگان آرزو مینماید


منبع : {{{ سامانه حسابداری شهرداریها }}} |69 - سال سگ ( کمبودها ) طی شد و سال خوک ( فراوانی ) در حال شروع شدن
برچسب ها : کنیم